Afrikas Historie - Kapittel 3: Vest-Afrika før møtet med europeerne

Fra Wikiquote

Side 89-90:

  • "hvorfor riksdannelsene i Sudanbeltet ikke kunne bestå og utvikle seg til permanente storstater. En årsak kan ligge i mangelen på naturlige grenser, en annen kan ligge i befolkningsforholdene, som var preget av et stort mangfold og en betydelig uro på grunn av indre forflytninger og ytre press fra nomadefolk. Dette gjorde det vanskelig å opprettholde faste riksgrenser og smelte befolkningen tettere sammen gjennom felles styring. Vi må også ta med at utenom de avgrensede gode jordbruksstrøkene ved elvene var folketettheten på den nordlige savannen liten. Det var dessuten lett å flytte i dette landskapet. Skattepress kunne føre til at folk simpelthen flyttet vekk. Mange av disse forholdene er felles for savanne- og steppestrøk over hele verden, og vi ser da også at stabile riksdannelser i slike områder er sjeldne før i moderne tid."

Side 96:

  • "Alt i alt er vestafrikansk kultur, bade på savannen og i skogområdene i sør, sterkere preget av en lang bytradisjon enn noen annen del av kontinentet. Også bønder kunne foretrekke å leve i større bykonsentrasjoner, slik det for eksempel skjedde i yorubaland. Vi har sett at de første europeerne ble imponert over standarden i disse byene."